• كروموتروپيك اسيد، نمك دي سديم دی هیدرات - 102498 - Chromotropic acid disodium salt dihydrate

Chromotropic acid disodium salt dihydrate for analysis ACS,Reag. Ph Eur


CAS  NO.  5808-22-0    

Catalogue Number

102498 

Synonyms
4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalene disulfonic acid sodium salt

102498SDS

كروموتروپيك اسيد، نمك دي سديم دی هیدرات - 102498 - Chromotropic acid disodium salt dihydrate

تیتریپلکس 3 - 108421 - Titriplex® III

تیتریپلکس 3 - 108421 - Titriplex® III

Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate)   EMPROVE® ESSE..

توئین 20 - 822184 - Tween® 20

توئین 20 - 822184 - Tween® 20

Tween® 20  for synthesisCAS NO.  9005-64-5Catalogue Number822184..

سدیم هیدروکساید محلول -109956 - Sodium hydroxide solution

سدیم هیدروکساید محلول -109956 - Sodium hydroxide solution

Sodium hydroxide solution for 1000 ml, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol® Catalogue Number109956..

پیریدین کربوکسیلیک اسید آمید - 814032 - 4-Pyridinecarboxylic acid amide

پیریدین کربوکسیلیک اسید آمید - 814032 - 4-Pyridinecarboxylic acid amide

4-Pyridinecarboxylic acid amideCAS NO.  1453-82-3    Catalogue Number814032..

برچسب ها: Chromotropic acid disodium salt dihydrate