• تتراهیدروفوران - 108114 - Tetrahydrofuran

Tetrahydrofuran EMPLURA


CAS  NO. 109-99-9

Catalogue Number

108114
Synonyms

THF, Tetramethylene oxide, Oxolane, Butylene oxide

108114SDS

تتراهیدروفوران - 108114 - Tetrahydrofuran

ید مونوبرومید - 820738 - Iodine monobromide

ید مونوبرومید - 820738 - Iodine monobromide

Iodine monobromideCAS NO.  7789-33-5    Catalogue Number820738 Synonym..

آمونیوم سولفات - 101216 - Ammonium sulfate

آمونیوم سولفات - 101216 - Ammonium sulfate

Ammonium sulfateCAS NO.  7783-20-2    Catalogue Number101216..

آنیسوین - 841595 - p-Anisoin

آنیسوین - 841595 - p-Anisoin

p-AnisoinCAS NO.  119-52-8    Catalogue Number841595 Synonyms4,4'-Dime..

برچسب ها: Tetrahydrofuran