• تریس 3 هیدروکسی پروپیل تریازولیل متیل آمین - 762342 - Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine
Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine

CAS NO.  760952-88-3    

Catalogue Number

762342 

Synonyms
 3,3′,3′′-(4,4′,4′′-(Nitrilotris(methylene))tris(1H-1,2,3-triazole-4,1-diyl))tris(propan-1-ol), THPTA

762342SDS

تریس 3 هیدروکسی پروپیل تریازولیل متیل آمین - 762342 - Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine

سیس آکونیتیک آن هیدرید - 217808 - cis-Aconitic anhydride

سیس آکونیتیک آن هیدرید - 217808 - cis-Aconitic anhydride

cis-Aconitic anhydrideCAS NO.  6318-55-4    Catalogue Number217808 Synonyms..

اگزالیل کلراید - O8801 - Oxalyl chloride

اگزالیل کلراید - O8801 - Oxalyl chloride

Oxalyl chloride CAS NO.  79-37-8    Catalogue NumberO8801 SynonymsEthanedi..

مس 2 سولفات پنتاهیدرات - 209198 - Copper(II) sulfate pentahydrate

مس 2 سولفات پنتاهیدرات - 209198 - Copper(II) sulfate pentahydrate

Copper(II) sulfate pentahydrate CAS NO.   7758-99-8    Catalogue Number209..

سدیم ال آسکوربات - A7631 - (+)-Sodium L-ascorbate

سدیم ال آسکوربات - A7631 - (+)-Sodium L-ascorbate

(+)-Sodium L-ascorbate CAS NO.  134-03-2    Catalogue NumberA7631 Synonyms..

برچسب ها: Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine