• کلرید منیزیم 6 آبه  - 105833 - Magnesium chloride hexahydrate

Magnesium chloride hexahydrate  for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

CAS NO.  7791-18-6    

Catalogue Number

105833 

Synonyms
Magnesium dichloride

105833SDS

کلرید منیزیم 6 آبه - 105833 - Magnesium chloride hexahydrate

1 اکتانول - 820931 - 1Octanol

1 اکتانول - 820931 - 1Octanol

1-Octanol for synthesis.CAS  NO.  111-87-5Catalogue Number820931Synonymsn-Octyl alcohol..

استونیتریل - 100030 - Acetonitrile

استونیتریل - 100030 - Acetonitrile

Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur.CAS NO.  75-05-8..

1 نفتیل استیک اسید - 806862 - 1Naphthylacetic acid

1 نفتیل استیک اسید - 806862 - 1Naphthylacetic acid

1-Naphthylacetic acid for synthesis. CAS  NO.   86-87-3    Catalo..

ایزاتوئیک ان هیدرید - 804784 - Isatoic anhydride

ایزاتوئیک ان هیدرید - 804784 - Isatoic anhydride

Isatoic anhydrideCAS NO.  118-48-9    Catalogue Number804784 SynonymsAnthra..

برچسب ها: Magnesium chloride hexahydrate