• کلروفرم - 102444 - Chloroform

Chloroform

CAS NO. 67-66-3  

Catalogue Number

102444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Synonyms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Trichloromethane, TCM, Methane trichloride, Methyl trichloride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

102444SDS

کلروفرم - 102444 - Chloroform

متانول -106012- Methanol dried

متانول -106012- Methanol dried

Methanol dried (max. 0.003% H₂O) SeccoSolv®. CAS NO.  67-56-1Catalogue Number106012 S..

دی متیل پی تولوئدین - 822040 - N,N-Dimethyl-p-toluidine

دی متیل پی تولوئدین - 822040 - N,N-Dimethyl-p-toluidine

N,N-Dimethyl-p-toluidineCAS NO.  99-97-8    Catalogue Number822040 Syn..

برچسب ها: Chloroform