• محلول متیلن آبی آزور ائوزین گیمسا - 109204 - Giemsa's azur eosin methylene blue solution

Giemsa's azur eosin methylene blue solution


Catalogue Number

109204 

109204SDS

محلول متیلن آبی آزور ائوزین گیمسا - 109204 - Giemsa's azur eosin methylene blue solution

پیریدین کربوکسیلیک اسید آمید - 814032 - 4-Pyridinecarboxylic acid amide

پیریدین کربوکسیلیک اسید آمید - 814032 - 4-Pyridinecarboxylic acid amide

4-Pyridinecarboxylic acid amideCAS NO.  1453-82-3    Catalogue Number814032..

لیتیوم کلراید - 105679 - Lithium chloride

لیتیوم کلراید - 105679 - Lithium chloride

Lithium chloride for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurCAS NO.  7447-41-8    Cata..

باریم کلراید دی هیدرات - 101717 - Barium chloride dihydrate

باریم کلراید دی هیدرات - 101717 - Barium chloride dihydrate

Barium chloride dihydrateCAS NO.  10326-27-9  Catalogue Number101717..

برچسب ها: Giemsa's azur eosin methylene blue solution