• متیل 2 پیرولیدون - 806072 - 1-Methyl-2-pyrrolidone

1-Methyl-2-pyrrolidone

CAS NO.  872-50-4    

Catalogue Number

806072 

Synonyms

NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone

806072SDS

متیل 2 پیرولیدون - 806072 - 1-Methyl-2-pyrrolidone

مالونونیتریل - 806189 - Malononitrile

مالونونیتریل - 806189 - Malononitrile

Malononitrile for synthesis. CAS NO.  109-77-3    Catalogue Number8061..

2متیل بوتان -106056- 2-Methylbutane

2متیل بوتان -106056- 2-Methylbutane

2-MethylbutaneCAS NO.  78-78-4Catalogue Number106056 Synonymsiso-Pentane, Isopentane..

1و4 دی تیوتریتول - 111474 -  1,4Dithiothreitol

1و4 دی تیوتریتول - 111474 - 1,4Dithiothreitol

 1,4-Dithiothreitol for biochemistry CAS NO.  3483-12-3Catalogue Number111474 Synony..

برچسب ها: 1-Methyl-2-pyrrolidone