• سدیم استات -106267- Sodium acetate trihydrate

Sodium acetate trihydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur.


CAS No.  6131-90-4    

Catalogue Number

106267 

106267SDS

سدیم استات -106267- Sodium acetate trihydrate

دی متیل سولفوکساید - 102950 - Dimethyl sulfoxide

دی متیل سولفوکساید - 102950 - Dimethyl sulfoxide

Dimethyl sulfoxideCAS NO. 67-68-5  Catalogue Number102950        ..

دودسیل سولفات - 822050 -  Dodecyl sulfate sodium salt

دودسیل سولفات - 822050 - Dodecyl sulfate sodium salt

Dodecyl sulfate sodium salt for synthesis. CAS  NO. 151-21-3  Catalogue Number82..

اتانول - 111727- Ethanol

اتانول - 111727- Ethanol

Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv.CAS NO.  64-17-5    ..

برچسب ها: Sodium acetate trihydrate