• دی متیل گلی اکسیم دی سدیم سالت اکتاهیدرات - 103061 - Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate

Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate

CAS NO. 75006-64-3  

Catalogue Number

103061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Synonyms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2,3-Butanedionedioxime disodium salt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

103061SDS

دی متیل گلی اکسیم دی سدیم سالت اکتاهیدرات - 103061 - Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate

کلرال هیدرات - 102425 - Chloral hydrate

کلرال هیدرات - 102425 - Chloral hydrate

Chloral hydrate ® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,USP CAS NO.  302-17-0Catalogue Number102425 Syno..

سدیم هیدروکساید - 106482 - Sodium hydroxide pellets

سدیم هیدروکساید - 106482 - Sodium hydroxide pellets

Sodium hydroxide pellets suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,FCC,JP,NF,E 524CAS&nbs..

ام کرسول - 809691 - m-Cresol

ام کرسول - 809691 - m-Cresol

m-CresolCAS NO.  108-39-4    Catalogue Number809691 Synonyms3-Hydroxyt..

تیوسیانات پتاسیم - 105125- Potassium thiocyanate

تیوسیانات پتاسیم - 105125- Potassium thiocyanate

 Potassium thiocyanate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. CAS No. 333-20-0, EC Number 2..

برچسب ها: Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate