• تولوٍِئن سولفونیل کلراید - 808326 - 4-Toluenesulfonyl chloride

4-Toluenesulfonyl chloride

CAS NO.  98-59-9    

Catalogue Number

808326 


808326SDS

تولوٍِئن سولفونیل کلراید - 808326 - 4-Toluenesulfonyl chloride

پیرویک اسید سدیم سالت - 106619 - Pyruvic acid sodium salt

پیرویک اسید سدیم سالت - 106619 - Pyruvic acid sodium salt

Pyruvic acid sodium salt for biochemistryCAS  NO. 113-24-6 Catalogue Number106619 Syn..

دو دسی لامین - 803527 - Dodecylamine

دو دسی لامین - 803527 - Dodecylamine

DodecylamineCAS NO.  124-22-1    Catalogue Number803527 SynonymsLaurylamine..

دی کلرواستیک اسید - 803541 - Dichloroacetic acid

دی کلرواستیک اسید - 803541 - Dichloroacetic acid

Dichloroacetic acidCAS NO.  79-43-6    Catalogue Number803541 ..

برچسب ها: 4-Toluenesulfonyl chloride