• متیل 2 پیرولیدون - 806072 - 1-Methyl-2-pyrrolidone

1-Methyl-2-pyrrolidone

CAS NO.  872-50-4    

Catalogue Number

806072 

Synonyms

NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone

806072SDS

متیل 2 پیرولیدون - 806072 - 1-Methyl-2-pyrrolidone

پتاسیم پرمنگنات تیترازول- 109935 - Potassium permanganate solution

پتاسیم پرمنگنات تیترازول- 109935 - Potassium permanganate solution

Potassium permanganate solution for 1000 ml, c(KMnO₄) = 0.02 mol/l (0.1 N) Titrisol® Catalogue Numb..

تریس آمینو متان - 108387 - Tris(hydroxymethyl)aminomethane

تریس آمینو متان - 108387 - Tris(hydroxymethyl)aminomethane

Tris(hydroxymethyl)aminomethane TRIS LABCAS  NO.  77-86-1Catalogue Number108387SynonymsTro..

سیلیکا ژل 60 - 109385 - Silica gel 60 (0.040-0.063 mm)

سیلیکا ژل 60 - 109385 - Silica gel 60 (0.040-0.063 mm)

Silica gel 60 (0.040-0.063 mm)CAS  No.  7631-86-9Catalogue Number109385..

هیامین - Hyamine® - 115480

هیامین - Hyamine® - 115480

 Hyamine® 1622-solution  for the determination of anionic tensides 0.004 mol/l Titripur® &..

برچسب ها: 1-Methyl-2-pyrrolidone