• تین 2 اتیل هگزانوات - S3252 - Tin(II) 2-ethylhexanoate
Tin(II) 2-ethylhexanoate

CAS NO.  301-10-0    

Catalogue Number

S3252 

Synonyms
2-Ethylhexanoic acid tin(II) salt, Stannous 2-ethylhexanoate, Stannous octoate

S3252SDS

تین 2 اتیل هگزانوات - S3252 - Tin(II) 2-ethylhexanoate

اگزالیل کلراید - O8801 - Oxalyl chloride

اگزالیل کلراید - O8801 - Oxalyl chloride

Oxalyl chloride CAS NO.  79-37-8    Catalogue NumberO8801 SynonymsEthanedi..

پروپارجیل الکل - P50803 - Propargyl alcohol

پروپارجیل الکل - P50803 - Propargyl alcohol

Propargyl alcoholCAS NO.  107-19-7    Catalogue NumberP50803 Synonyms2-Prop..

دی متیل 2 اگزوگلوتارات - 349631 - Dimethyl 2-oxoglutarate

دی متیل 2 اگزوگلوتارات - 349631 - Dimethyl 2-oxoglutarate

Dimethyl 2-oxoglutarateCAS NO.  13192-04-6    Catalogue Number349631 Synony..

برچسب ها: Tin(II) 2-ethylhexanoate