• امرسیون اویل - 104699 - Immersion oil

Immersion oil

Catalogue Number

104699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

104699SDS

امرسیون اویل - 104699 - Immersion oil

برن تری فلوراید - 801663 - Boron trifluoride-methanol complex

برن تری فلوراید - 801663 - Boron trifluoride-methanol complex

Boron trifluoride-methanol complex (20% solution in methanol) for synthesis Catalogue Number801663&..

سی سند - 107711 - Sea sand

سی سند - 107711 - Sea sand

Sea sand extra pure CAS NO. 14808-60-7    Catalogue Number107711 ..

دیمیدوم برومید - 112130 - Dimidium bromide

دیمیدوم برومید - 112130 - Dimidium bromide

Dimidium bromide for surfactant tests CAS NO.  518-67-2   Catalogue Number ..

برچسب ها: Immersion oil