• اتیل دی ایزو پروپیل آمین - 800894 - N-Ethyldiisopropylamine
N-Ethyldiisopropylamine for synthesis.


CAS NO.  7087-68-5   

Catalogue Number

800894

Synonyms

N,N-Diisopropylethylamine

800894SDS

اتیل دی ایزو پروپیل آمین - 800894 - N-Ethyldiisopropylamine

محلول بافر 9 - 109461 - Buffer solution PH9

محلول بافر 9 - 109461 - Buffer solution PH9

Buffer solution  pH 9.00 (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM fro..

پتاسیم پرمنگنات - 105080 - Potassium permanganate

پتاسیم پرمنگنات - 105080 - Potassium permanganate

Potassium permanganate cryst. EMPLURA®CAS NO.  7722-64-7    Catalogue Number1050..

1 نفتیل استیک اسید - 806862 - 1Naphthylacetic acid

1 نفتیل استیک اسید - 806862 - 1Naphthylacetic acid

1-Naphthylacetic acid for synthesis. CAS  NO.   86-87-3    Catalo..

برچسب ها: N-Ethyldiisopropylamine