• آمونیوم هپنا مولیبدات تترا هیدرات - 101182 - Ammonium heptamolybdate tetrahydrate

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur.


CAS NO.  12054-85-2    

Catalogue Number

101182 

Synonyms
Ammonium molybdate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate

آمونیوم هپنا مولیبدات تترا هیدرات - 101182 - Ammonium heptamolybdate tetrahydrate

قرص رینگر - 115525 - RINGER tablets

قرص رینگر - 115525 - RINGER tablets

RINGER tablets  for the preparation of RINGER'S solutionCatalogue Number115525 ..

پرکلریک اسید - 100518 - Perchloric acid 60%

پرکلریک اسید - 100518 - Perchloric acid 60%

Perchloric acid 60% for analysis EMSURE® ACSCatalogue Number100518..

استون - 100014 - Acetone

استون - 100014 - Acetone

Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur CAS NO.  67-64-1    Catalogue..

گیمسا آزور - 109204 -  Giemsa's azur eosin methylene blue solution

گیمسا آزور - 109204 - Giemsa's azur eosin methylene blue solution

Giemsa's azur eosin methylene blue solution for microscopyCatalogue Number109204..

برچسب ها: Ammonium heptamolybdate tetrahydrate